Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kotły

Pellet

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji, która odnosi się do działających źródeł ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

CEEB
16/08/2021

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - kto ma obowiązek zgłoszenia źródła ciepła?

Wraz z falą programów dofinansowań zakupu nowych źródeł ciepła i ustalonymi terminami wymian nieefektywnych wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) zbiera informacje o działających żródłach ciepła w celu utworzenia kompletnej bazy danych. Na jej podstawie gminy będą mogły dobierać odpowiednią politykę walki ze smogiem. Centralna baza za swój priorytet obiera poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównych przyczyn zanieczyszczania, którymi są emitowane substancje powodujące smog. Dla mieszkańców udostępnione zostaną usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego lub inwentaryzacja budynku. W danej bazie wg. GUNB docelowo znajdą się wszystkie budynki, których źródło ciepła nie przekracza 1 MW. Oszacowana liczba budynków objętych ogólnopolską inwentaryzacją to ok. 6 milionów. Aktualna ilość złożonych deklaracji do CEEB wynosi 112 152 (stan na 06.08.2021 r.).

 

Sposoby składania deklaracji CEEB

 

Deklarację można składać:

  • w formie elektronicznej (przez stronę https://zone.gunb.gov.pl/) – potrzebny jest Profil Zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód;

  • w formie papierowej – wypełniony dokument przesyła się listem albo składa osobiście we właściwym Urzędzie, zgodnie z lokalizacją budynku.

 

Czy zgłoszenie jest obowiązkowe?

 

CEEB regulowany jest przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. – rozdział 5a).

 

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłasza wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację należy złożyć samodzielnie.

Złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw jest obowiązkowe, a za jej niezłożenie grozi kara grzywny wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Karze nie podlega jednak osoba, która złożyła ją po terminie, jeżeli nastąpiło to przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta zgłosił popełnienie wykroczenia.

 

Terminy na złożenie deklaracji w CEEB

 

Jeżeli źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane i uruchomione przez 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy, czyli ostatecznym terminem jest 30 czerwca 2022 r.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowano po 1 lipca 2021 r. deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od daty pierwszego uruchomienia. Dotyczy to zarówno nowych budynków, w których dopiero włącza się ogrzewanie, jak również po wymianie np. kotła na węgiel na kocioł pelletowy.

 

Jakie informacje zawiera deklaracja?

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5) adres e-mail (opcjonalnie).

 

Przydatne adresy internetowe

 

 

 

 

Kotły pelletowe Szczecin

BIOPAL SP. Z O.O. SP. K.

CENTRUM CARMEN
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze 

 KRS 0000476862,NIP 8522604681, REGON 321427046

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

MAIL:
salon@biopal.com.pl

INFOLINIA:
tel. 914 33 55 44