Dofinansowanie do kotłów

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania do zakupu kotła na pellet jest możliwe jedynie przy wyborze kotła, który posiada 5 klasę emisji według normy EN 303-5:2012.

 

Zapoznaj się z treścią artykułu, aby wiedzieć do kupić w naszym sklepie www.biopal24.pl

 

Dofinansowanie na kotły

Co kryje się za 5 klasą normy PN EN 303-5:2012?

 

Norma PN EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW wyróżnia trzy klasy (3, 4, 5) pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Wyłącznie, gdy kupisz kocioł w 5 klasie możesz się ubiegać o zwrot kosztów zakupu kotła z gminy!

Przedstawiamy Państwu jakie parametry musi spłeniać kocioł by móc przynależeć do najwyższej-5 klasy według  normy.

 
 

Co oznaczają klasy kotłów wg  normy PN EN 303-5:2012?

W wymaganiach normy PN EN 303-5:2012 dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy: 3, 4, 5.  Istotne w klasyfikacji kotła do jednej z klas  jest konieczność spełnienia wszystkich wymagań dotyczących zarówno sprawności cieplnej jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.


  • Emisja zanieczyszczeń

Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań emisja nie przekracza wartości podanych w poniższej tabeli. 

Sposób zasilania paliwem

Rodzaj paliwa

 

 

Nominalna

moc

cieplna

kW

 

 

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń

CO

OGC

Pył

mg/m3 przy 10 % O2a

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5

Ręczny

Bioge-niczne

50

5000

1200

700

150

50

30

150

75

60

> 50 ≤ 150

2500

100

150

> 150 ≤ 500

1200

100

150

Kopalne

50

5000

150

125

> 50 ≤ 150

2500

100

125

> 150 ≤ 500

1200

100

125

Automa-tyczny

Bioge-niczne

50

3000

1000

500

100

30

20

150

60

40

> 50 ≤ 150

2500

80

150

> 150 ≤ 500

1200

80

150

Kopalne

50

3000

100

125

> 50 ≤ 150

2500

80

125

> 150 ≤ 500

1200

80

125

a w odniesieniu do spalin suchych, 0oC, 1013 mbar

b Kotły dopuszczone do spalania paliw klasy E wg 1.2.1 lub „e” wg 1.2.3 nie muszą dotrzymywać wymaganych wartości granicznych dotyczących pyłu podane w niniejszej tablicy. Rzeczywista emisja pyłu nie powinna być większa niż 200 mg/m³ przy10 % O2 i powinna być podana w dokumentacji technicznej.

 


  •  Sprawność cieplna kotłów
Sprawność cieplna norma PN EN 303-5:2012

Objaśnienia

Q - moc cieplna w kW
ηK - sprawność cieplna w %

1- klasa 3
2 -klasa 4

3 - klasa 5

Rysunek — Sprawności cieplne kotła w procentach

 

Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 - 84% a dla klasy 5 - 89%. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%.

 

Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 mogą wykonywać tylko jednostki badawcze posiadające w zakresie akredytacji tę właśnie normę (polskie czy europejskie instytuty, np. Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno , Czechy). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację  PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi

  • LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH w Łodzi
  • INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w Zabrzu
  • LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I ODPYLAJĄCYCH ORAZ EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi  
  • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w Warszawie


Wszystkie rygorystyczne parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń (CO, OGC, Pył) odpowiadające najwyższej -5-tej klasie normy spełniają wszystkie modele kotłów KOSTRZEWA.